Jak rozliczyć podatek od spadku?

Spadek to dla wielu z nas nieoczekiwany, ale radosny dar. Dla innych może przynieść więcej kłopotów, niż radości. Dziedziczymy zarówno wartości materialne, takie jak dom czy samochód, ale także obowiązki zmarłego – jak na przykład kredyty. Warto pamiętać, że od niektórych spadków należy obowiązkowo opłacić podatek.

 

Kiedy i kogo obowiązuje podatek od spadku?

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie uprawomocnienia postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, bądź zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej. Od tej daty mamy 6 miesięcy na dokonanie zgłoszenia nabycia spadku w Urzędzie Skarbowym oraz ewentualną zapłatę należnego podatku. Jeśli wartość odziedziczonych dóbr nie przekracza kwoty wolnej od podatku, nie musimy wtedy opłacać podatku od spadku.

 

Wyróżniamy następujące grupy podatkowe:

  • I grupa podatkowa, dla której obowiązuje kwota wolna od podatku 9637zł. W skład grupy wchodzą małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, teściowie, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, synowa i zięć,
  • II grupa podatkowa, zwolniona z podatku do kwoty wolnej 7276zł. Do grupy II można zaliczyć zstępnych (dzieci i wnuki) rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych,
  • III grupa podatkowa, z kwotą wolną od podatku w wysokości 4902zł, dotycząca wszystkich pozostałych nabywców, innych niż wyżej wymienieni.

 

Jak zgłosić nabycie spadku?

Aby dokonać zgłoszenia nabycia spadku do Urzędu Skarbowego, należy wypełnić formularz SD-Z2. Trzeba podsumować odziedziczony majątek wraz z innymi rzeczami i prawami majątkowymi, nabytymi od spadkodawcy do 5 lat wstecz. Opodatkowaniu podlega cała pozostała odziedziczona kwota, ponad kwotę wolną od podatku.

Na uprzywilejowanej pozycji znajdują się członkowie najbliższej rodziny spadkodawcy – małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha. Jeżeli tylko zgłoszą oni do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy fakt nabycia spadku, zostaną całkowicie zwolnieni z podatku od spadku. Do druku SD-Z2 muszą załączyć stosowne dokumenty, takie jak uprawomocnione postanowienie sądowe bądź akt notarialny.

 

Zasady podatku od spadku w momencie dziedziczenia firmy.

Od 25.11.2018 r. zwolnienie z podatku od spadku obejmuje także odziedziczenie własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub częściowego udziału w nim. Również tutaj obowiązuje 6-miesięczny termin na zgłoszenie nabycia spadku. Dodatkowo trzeba spełnić warunek, aby osoba dziedzicząca kontynuowała prowadzenie odziedziczonej firmy przez okres co najmniej 2 lat. Zgłoszenia dokonuje się na druku SD-ZP.

 Zgodnie z ustawą, także środki odziedziczone z pracowniczego programu emerytalnego nie podlegają opodatkowaniu od spadków, natomiast od 1 stycznia 2019r dodatkowo środki z pracowniczego planu kapitałowego są zwolnione z konieczności zapłaty podatku.

 Jeżeli odziedziczyliśmy spadek, nie zapominajmy o stosownym zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego. Jeśli należymy do I grupy podatkowej, zachowanie terminu złożenia druku SD-Z2 uchroni nas od konieczności zapłaty podatku od spadku. Natomiast dla grupy II i III terminowe dochowanie formalności pozwoli uniknąć obowiązku uiszczenia odsetek za opóźnienie i konsekwencji w postaci postępowania prowadzonego przez Urząd Skarbowy.

 

Jak rozliczyć podatki przez Internet?

W Internecie istnieje wiele usług ułatwiających rozliczenie podatków. Jedną z nich jest platforma PITax.pl umożliwiająca rozliczenie tegorocznych PITów online. Dzięki prostemu i przyjaznemu środowisku rozliczmy nasz PIT.