Czym jest Intrastat i kogo obowiązuje?

Intrastat to system służący do tworzenia statystyk handlu towarami między państwami należącymi do Unii Europejskiej. W całej wspólnocie obowiązuje on od 1993 roku, natomiast w Polsce pojawił się po wstąpieniu do Unii, to jest po 1 maja 2004 roku.

Do czego służy Intrastat?

Wraz ze zniesieniem granic pomiędzy krajami należącymi do Unii Europejskiej, urzędy straciły możliwość pozyskiwania informacji o obrocie między krajami unijnymi. Z tego względu wprowadzono system statystyczny Intrastat, który służy do wykazywania tych informacji. Podmioty zobowiązane do korzystania z tego systemu wypełniają deklaracje Intrastat - Przywóz oraz Intrastat - Wywóz. Deklarację można złożyć do urzędu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Urzędem właściwym do przekazywania deklaracji w systemie dla Polski jest Izba Celna w Szczecinie.

Kogo obowiązuje korzystanie z Intrastatu?

Zgodnie z prawem, obowiązkiem korzystania z systemu statystycznego są objęte podmioty (osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które są podatnikami VAT i podczas dokonywania wymian z innymi krajami należącymi do Unii Europejskiej przekroczyły pewien określony próg. Kwota ta jest corocznie ustalana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek wypełnienia stosownych deklaracji gdy w ramach wywozu lub przywozu, gdy przekroczy ustalone progi.  Objęte powinnością wypełniania deklaracji podmioty winny ujmować w systemie wyłącznie przekroczony rodzaj limitu. Oznacza to, że przedsiębiorca, który przekroczył próg wyłącznie w kwestii przywozów - ma obowiązek zaraportować jedynie przywozy, bez uwzględniania wywozów.

Ustawodawca przewidział dwa rodzaje deklaracji informacyjnych: po przekroczeniu progów ogólnych i szczegółowych. W każdym z tych przypadków należy podać inne dane, określone przepisami prawa.

Agencja celna - pomoc w wypełnianiu dokumentów

Choć zasadniczo wypełnienie deklaracji nie jest czymś skomplikowanym i nie różni się znacząco od innych raportów składanych przez przedsiębiorcę. Warto jednak rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy przy wypełnianiu deklaracji Intrastat, jaką oferuje w tym zakresie każda agencja celna.

Agencje celne pomogą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji, co może być znaczącym ułatwieniem szczególnie w przypadku przekroczenia progów szczegółowych. W takiej sytuacji należy przedstawić w deklaracji w Intrastacie wiele informacji, co jest procesem wymagającym dużej ilości czasu.