Planujesz zakup gruntów rolnych w 2021? Sprawdź, ile podatku zapłacisz

Podobnie jak na ceny gruntów rolnych wpływa wiele czynników, ich opodatkowanie również wynika z kilku zmiennych. Najważniejsze z nich to zaktualizowana stawka skupu 1 kwintala żyta oraz klasyfikacja gruntu jako użytek lub gospodarstwo rolne. Mając tę wiedzę możesz obliczyć szanowaną wysokość podatku, który zapłacisz od gruntu rolnego.

Cena kwintala żyta brana pod uwagę do celów podatkowych jest obliczana na podstawie średniej z 11 kwartałów sprzed danego roku podatkowego. Dzięki temu stawka nie ulega drastycznej zmianie, jednak nie jest identyczna w każdym roku i należy spodziewać się wzrostów. Zgodnie z komunikatem zawartym w Monitorze Polskim rok 2019 (pozycja 1017), cena skupu żyta w roku 2020 wynosi 58,46 zł za 1 kwintal. Oznacza to niewielki wzrost w stosunku do roku 2019, gdy wyniósł on  54,36 zł. Z kolei najnowsze obliczenia zawarte w komunikacie GUS wskazują, że w 2021 roku cena 1 kwintala żyta wynosić będzie minimalnie więcej, czyli 55,85 zł

Jeśli jesteś właścicielem, gruntu zaklasyfikowanego jako gospodarstwo rolne, stawka podatku, który musisz zapłacić, stanowi równowartości ceny 2,5 kwintala żyta za każdy 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Jeśli natomiast grunt rolny nie ma statusu gospodarstwa, tylko użytku rolnego, stawka jest dwukrotnie wyższa i stanowi równowartość 5 kwintali żyta pomnożonych przez liczbę posiadanych hektarów. 

W związku z powyższym, w 2021 r. podatek rolny wyniesie odpowiednio 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych oraz 292,75 zł od 1 hektara pozostałych gruntów rolnych.

Jak odróżnić gospodarstwo od użytku rolnego?

Żeby grunt rolny można było uznać za gospodarstwo, musi posiadać oficjalny status użytku rolnego, jego powierzchnia przekracza 1 ha lub 1 hektar przeliczeniowy, a na jego terenie jest prowadzona wyłącznie działalność rolnicza.

Jeśli natomiast grunt, który zamierzasz kupić ma powierzchnię mniejszą niż jeden hektar i nie służy działalności rolniczej, ale formalnie jest użytkiem rolnym, przy obliczaniu podatku musisz brać pod uwagę wyższą stawkę podatku.

Deklaracja za podatek rolny w roku 2021

Każdy właściciel gruntu rolnego musi złożyć u właściwego organu podatkowego odpowiednią deklarację podatkową, na podstawie której wyznaczana jest wysokość opłaty za dany rok. Informacja podatkowa IR-1 dotyczy osób fizycznych, natomiast deklaracja DR-1 obowiązuje w przypadku osób prawnych. Osoba fizyczna musi złożyć deklarację podatkową w ciągu 14 dni od chwili, gdy stała się właściciele gruntu rolnego lub jego status uległ zmianie, na przykład w związku z zakupem sąsiedniej działki. W przypadku osób prawnych termin złożenia deklaracji upływa 15 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli obowiązek powstał po tej dacie, również obowiązuje termin 14 dni. Wszyscy podatnicy opłacają podatek w czterech ratach rocznie, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada danego roku. Deklarację podatkową możesz złożyć przez Internet, a wnoszenie opłaty również może odbyć się online, co zdecydowanie upraszcza i usprawnia tę procedurę.