Pomnik Skała Ekologów

Obelisk znajduje się się na Skwerze Ekologów. W czerwcu 2005 roku ustawiono tam granitowy głaz narzutowy. Wmurowano w nim  8 tabliczek z nazwiskami ludzi zasłużonych dla ekologii ochrony środowiska, którzy bezinteresownie uświadamiają zwykłym obywatelom jak i rządzącym zagrożenia powodowane rabunkową eksploatacją zasobów naturalnych ziemi i nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska naturalnego.

 

Do tej pory darłowscy ekolodzy uwiecznili i uhonorowali na głazie następujących ekologów:

 1. Prof. dr hab. Jan Szyszko – kierownik Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. Obecnie Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek wielu organizacji na rzecz Ochrony Środowiska w Polsce i Europie.
 2. Prof. dr hab. Kazimierz Berliński – założyciel Instytutu Inżynierii Środowiska, wieloletni pracownik Politechniki Koszalińskiej, wieloletni wychowawca pokoleń inżynierów środowiska.
 3. Dr Józef Piotr Cieplik – wieloletni Woj. Konserwator Przyrody, leśnik, strażnik Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i Obszarów Krajobrazu Chronionego Województwa Słupskiego, publicysta, znawca problemów ekologicznych.
 4. Bronisław Kalinowski – nauczyciel geografii, prezes Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego w Bobolicach, realizator licznych inicjatyw i zamierzeń proekologicznych takich jak sesje ekologiczne, wystawy, konkursy, liczne artykuły i publikacje, autor dwóch książek.
 5. Inż. Dominik Jarociński – specjalista koordynujący sprawy edukacji przyrodniczo – leśnej we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyr. Lasów Państwowych, wieloletni działacz popularyzujący wiedzę o lesie i przyrodzie, organizator wielu konkursów, imprez z zakresu ekologii, ochrony przyrody i turystyki dla młodzieży.
 6. Mgr Leopold Czekałowski – wieloletni Prezes Zarządu Ligi Ochrony Przyrody, wychowawca wielu pokoleń miłośników i obrońców środowiska przyrodniczego, wieloletni członek Komisji Edukacji Ekologicznej działającej przy Unii Europejskiej, organizator Olimpiad Wiedzy Ekologicznej m.in. I–szej  Międzynarodowej Olimpiady Ekologicznej.
 7. Mgr Maria Gwizdała – Czekałowska – autorka i współautorka prac na temat środowiska przyrodniczego Regionu Koszalińskiego, wychowała finalistów etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Od wielu lat prowadzi zajęcia warsztatowe z ochrony środowiska dla uczniów z różnych szkół, przedszkoli, nauczycieli, realizuje program Glob (Światowy Młodzieżowy Monitoring Środowiska) – uczniowie pod jej okiem jako jedyny zespół Globa w Polsce otrzymali międzynarodowy certyfikat potwierdzający naukową wartość badań atmosfery.
 8. Jadwiga Czarnołęska – Gosiewska – lekarz pediatra, długoletni społecznik od 1987 roku prezes Ekologicznego Klubu Obywatelskiego „Czuwanie”.
 9. EKO - Czuwanie powstał jako wyraz protestu przeciwko budowie elektrowni atomowej nad jeziorem Kopań koło Darłowa, w wykonaniu sowieckim, po wybuchu w Czarnobylu. Klub skutecznie protestował przeciwko budowie E.J. w Polsce poprzez demonstracje uliczne, wiece, spotkania naukowców ze społeczeństwem, dawał opiekę lekarską  w okresie letnim dla ok. 700 dzieci z okolic Czarnobyla, prowadzi działalność edukacyjną wśród mieszkańców Pomorza  Środkowego, szczególnie wśród młodzieży, organizator Międzynarodowych Kongresów Ekologicznych i Międzynarodowych Dzień Ziemi, realizuje inicjatywę „Skała Ekologów” celem której jest uhonorowanie na wsze czasy wybitnych działaczy i obrońców przyrody i środowiska.

W 2006 roku kapituła wyróżnienia uhonorowała wmurowaniem tabliczki z nazwiskami następujących ekologów:

 1. Księdza prałata Jana Giriatowicza z parafii Św. Jacka w Słupsku – lidera franciszkańskiego ruchu ekologicznego na Pomorzu. Bojowego obrońcę przyrody, krajobrazu, a szczególnie przelotnego ptactwa, autora tysięcy protestów i apeli ekologicznych, skierowanych do polityków i rządzących w wielu krajach świata. Organizuje także akcje zbierania żołędzi i kasztanów i następnie zajmuje się dokarmianiem zimą dzikiej zwierzyny.
 2. Mgr inż. Architekta Stefana Warzyńskiego – urbanistę, który kilkadziesiąt lat życia poświęcił działalności społecznej na rzecz krzewienia idei ochrony przyrody i takiego kształtowania i wykorzystania środowiska naturalnego, aby zachować jego walory dla przyszłych pokoleń. Członek Komisji Ochrony Przyrody przy ZG PTTK od 1969 r. Prezes okręgu LOP w Koszalinie oraz członek ZG LOP. Autor licznych opinii na rzecz tworzenia obszarów przyrodniczo – cennych i pomników przyrody. Inicjator utworzenia odznak PTTK „Turysta Przyrodnik i „Instruktor Ochrony Przyrody” oraz powołania Straży Ochrony Przyrody w Koszalinie. Edukuje młodzież, nauczycieli i strażników ochrony przyrody.
 3. Inż. Tadeusza Drachala – zmarłego niedawno wybitnego i cenionego leśnika i przyrodnika z Białogardu. Tadeusz Drachal był podchorążym Marynarki Wojennej, obrońcą Warszawy i partyzantem w lasach świętokrzyskich w oddziale majora Piwnika „Ponurego”. Po wojnie dokończył studia na wydziale leśnym SGGW. Był odkrywcą wielu naukowych metod oraz autorem nowatorskich rozwiązań w dziedzinie nasiennictwa i hodowli lasów. Jego cenne publikacje w prasie fachowej i popularnej przyczyniły się do ochrony przyrody w kraju i zagranicą. Aktywnie działał w LOP, Polskim Towarzystwie Leśnymi oraz w radzie naukowej Słowińskiego Parku Narodowego. Swoje życie poświęcił idei ochrony przyrody w czasach, kiedy pojecie ekologii nie było jeszcze znane.
 4. Mgr inż. Tadeusza Partykę – leśnika i działacza społecznego na rzecz szerzenia idei ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Będąc nadleśniczym w Szczecinku reaktywował działalność Ligi Ochrony Przyrody na terenie miasta i gminy. Tadeusz Partyka szerzy ideę ochrony środowiska w śród dzieci, młodzieży i dorosłych. Działacz społeczny troszczący się o nasze naturalne środowisko. Inicjował tworzenie rezerwatów i ścieżek przyrodniczych. Organizator akcji proekologicznych i konkursów przyrodniczych. Aktywnie działa we władzach ZO LOP w Koszalinie.
źródło: L. Walkiewicz
Darłowo, ED 3/2006
fot. Klapi

(darlowo.info)
W 2010 roku wmurowano tabliczki z nazwiskami następujących ekologów:
Barbara Szysz, Grażyna Zyber, Hanna Piszczek, Karol Kramarz

W 2013 roku wmurowano tabliczki z nazwiskami następujących ekologów:

 • Aleksandra Liszewska – działaczka Ligi Ochrony Przyrody i liderka ruchu ekologicznego w specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bobolicach. Ponadto prowadzi ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne. 
 • Tomasz Michalski – aktywista Ligi ochrony Przyrody od 1962 r. założył 5 szkolnych kół LOP w Bornym Sulinowie i okolicach. Założyciel Towarzystwa Rzeki Piławy Zajmuje się ochroną i odnową flory i fauny na pojezierzu Drawskim. 
 • Przemysław Gosiewski – wspierał programy inwestycyjne związane z ekologią i ochroną środowiska m.in. w Ostrowcu Świętokrzyskim i w całym regionie świętokrzyskim. Poparł wnioski o utworzenie uzdrowiska w Dąbkach koło Darłowa. 
 • Jan Wanago – poeta, fraszkopisarz, miłośnik przyrody i ekologii z Wrześnicy. Zmarł w styczniu 2013. W jego twórczości przyroda i jej ochrona grały bardzo ważną rolę.
 
 
 

Mapka Lokalizacyjna: